วิเคราะห์บอล108 แนวทางส่งเสริมท่องเที่ยว โดยใช้เกมกีฬาฟุตบอล

แนวทางส่งเสริมท่องเที่ยวไทย หลักวิเคราะห์บอล108 โดยใช้เกมกีฬาฟุตบอล จะเป็นไปในทิศทางไหน รูปแบบการแข่งขันจะเป็นอย่างไร ได้ทุ่มการนำลีค และการท่องเที่ยวไปด้วยกันอย่างไร 

การพัฒนารูปแบบการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิเคราะห์บอล108 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตอนที่ 1

โดยผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาด้านสนามแข่งขันคือไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีสนามเป็นของตนเองด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ด้านการจัดการ ด้านทีมยังทำผลงานไม่ดี และด้านแผนการดาเนินงานของสโมสรยังไม่เป็นระบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการ ฟุตบอลอาชีพ ที่สำคัญมากที่สุด คือ การนำเสนอลักษณะทางกายภาพรองลงมาคือ วิเคราะห์บอล108 ผลิตภัณฑ์กระบวนการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และบุคลากรคนสำคัญ การพัฒนารูปแบบ, การจัดการฟุตบอลอาชีพ, การท่องเที่ยว

ความก้าวหน้าของฟุตบอลไทย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทำให้ข่าวสารด้านการกีฬาทั่วโลกเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทำให้ได้ดูการแข่งขัน และนำมาสู่แรงบันดาลใจการสร้างกระแสค่านิยม และวัฒนธรรมในการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย รวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่เด็กและเยาวชนประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำด้านการกีฬา โดยได้นำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการฝึกฝน และพัฒนาโครงสร้างของร่างกายพร้อมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นกีฬา เพื่อให้นักกีฬาประสบความ สำเร็จ ทั้งชื่อเสียง และรายได้ต่อนักกีฬา และประเทศ ในปี 2006 ประเทศเยอรมนีเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ถือเป็นจุดเปลี่ยนของ FIFA เพราะประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างมาก โดยมีผู้ชมในสนามถึง 15 ล้านคนซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ผู้สนับสนุนทำเงินจากการขายสินค้าได้มากถึง 3 พันล้านดอลลาร์ รวมทั้งยังทำเงินเข้าลีก (GermanFootball League) ได้มากถึง 56.6 ล้านยูโร และรอบชิงชนะเลิศมีผู้ชมถึง 715 ล้านคนทั่วโลก (ไทยพับลิก้า, ออนไลน์, 2561)

ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงมีการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ส่งผลให้เกิดความต้องการอุปกรณ์สถานที่เพื่อการฝึกซ้อม รวมถึงผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ การนำการกีฬามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและใช้ความสำเร็จด้านการกีฬาสร้างความโดดเด่นของชาติ สร้างความรักความเป็นหนึ่งเดียวผ่านกลไกด้านการกีฬา เห็นได้จากการแย่งชิงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากิจกรรมนันทนาการ และการจัดมหกรรมกีฬาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport  tourism) ได้กลายมาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ โดยได้รับอิทธิพลจากแรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ การเมืองรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งทำให้คนสามารถเข้าถึงการรับชมกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ประกอบกับค่านิยมและแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และให้ความ สำคัญกับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้นรัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยสู่เวทีนานาชาติ โดยกำหนดให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นแนวทาง

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

การพัฒนาหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ในแผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558-2560) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)เนื่องจากเห็นว่าเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโลกและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยในปี พ.ศ. 2559 การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกประเภทได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 21,003 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา, ออนไลน์, 2559)ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทยที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันกิจกรรมกีฬาให้เป็นหนึ่งในประสบการณ์การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอาศัยข้อได้เปรียบจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบผจญภัยอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการทำตลาดเชิงรุก

เมื่อกล่าวถึงกีฬาฟุตบอลระดับโลกสามารถทำรายได้ให้กับประเทศเจ้าภาพอย่างมากมายมหาศาล เช่นการแข่งขันฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งนอกจากประเทศเจ้าภาพที่หวังว่าจะได้ผลดีด้านเศรษฐกิจแล้ว FIFA คาดการณ์รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นโดยแม้การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย แต่ FIFA คาดการณ์ว่าจะทำรายได้ 6.56 พันล้านดอลลาร์ มีค่าใช้จ่าย6.46 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2019-2022 ของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบต่อไปในปี 2022 ที่ประเทศกาตาร์ชนะประมูลเป็นเจ้าภาพ 

สถานที่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2026 สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ชนะการประมูลด้วยตัวเลขที่เสนอต่อ FIFA จำนวน 11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า FIFA จะทำเงิน 6.1 พันล้านดอลลาร์จากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ร้อยละ 10 และสูงกว่าการแข่งขันรอบที่แล้วในปี 2014 ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพจำนวน 1.3 พันล้านดอลลาร์ 

ราชมัง

จากรายงานอ้างอิงเอกสารทางการเงินของ FIFA พบว่ารายได้จากการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทางทีวี (TV rights) สูงขึ้นร้อยละ 2 จาก 3 พันล้านดอลลาร์ที่ตั้งเป้าไว้ส่วนการขายโฆษณา (Sponsorship) สูงขึ้น 200 ล้านดอลลาร์จากเป้าหมาย 1.45 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่มาจากบริษัทจีนเพราะ 7 ใน 20 บริษัทที่ซื้อโฆษณาเป็นบริษัทจีน เพิ่มขึ้นมากจากที่มีเพียง 1 ราย ในการแข่งขันครั้งก่อน FIFA ยังมีรายได้จากค่าสิทธิต่อเนื่องรายปี (Royalties) เพิ่มขึ้นร้อยละ 233 จาก EA Sports ผู้ผลิตเกมยักษ์ใหญ่ที่จ่ายให้ FIFA ซึ่งในปีก่อนได้จ่ายเงินไป 160 ล้านดอลลาร์ ธุรกิจจีนหันมาสนใจการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้ง หลังจากที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เรียกร้องในปี 2015 ให้รวมกันผลักดันจีนให้เป็น Sport Economy โดยมุ่งไปที่ฟุตบอลเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ธุรกิจในประเทศฝั่งตะวันตกชะลอการทำธุรกิจกับ FIFA มากขึ้น 

หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สอบสวนกรณีทุจริตฟอกเงินใน FIFA ปี 2015นอกจากนี้ FIFA ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใหม่กับประเทศตะวันตกมาตั้งแต่ปี 2011 FIFA ตั้งใจที่จะเผยแพร่ตัวเลขการเงินให้กับสมาชิกในวันพุธที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีกำไร 100 ล้านดอลลาร์ในรอบ 4 ปีหลังจากจบการแข่งขัน เพราะในช่วง 3 ปีแรกขาดทุน 997 ล้านดอลลาร์ แต่ในปีสุดท้ายมีกำไร 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้คาดว่า FIFA จะมีเงินสดและสินทรัพย์จำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์ ในสิ้นปี 2018 FIFAให้ข้อมูลว่าในแต่ละปีจะมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐานทางบัญชี IFRSที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

รวมทั้งต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการเงิน สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA Council) และสภาคองเกรส FIFA (FIFA Congress)(ไทยพลับลิก้า, 2561, ออนไลน์) ข้อมูลรายละเอียดต่อไปนั้น ขอนำเสนอต่อ ตอนที่ 2 ในโอกาศต่อไป 

การพัฒนาด้านฟุตบอลให้มีการแข่งขันที่ดี ต่อเนื่อง และเอนเตอเทรนแฟนบอลย่อมมีผลดีต่อการเล่นเดิมพันด้วย เพื่อการมีเกมเดิมพันที่มากมาย นักกีฬามีความพร้อมกับทุกเกม วิเคราะห์บอล108 สามารถนำข้อมูล ความพร้อมสภาพต่างๆมาร่วมวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนสู่สมาชิกได้  แต่หากมองหาเว็บพนัน เว็บหวยออนไลน์ โปรโมชั่นใหม่ ๆ ที่ดี รับ 100 % เครดิตทันที่เมื่อสมัครสมาชิกกับเรา สนใจเดิมพัน สมัครได้เลยที่ : คาสิโนออนไลน์ 

สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ